Felvételizőknek

Kriminológia MA
Bemeneti követelmények és felvételi információk 2016

A részletes feltételeket a felvi.hu hivatalos oldala tartalmazza.

Előzményként elfogadott szakok és a kapcsolódó kreditkövetelmények

A jelentkezés feltétele a szaknak megfelelő alapképzési/mesterképzési egyetemi/főiskolai oklevél, az alábbiak szerint.

Teljes kreditérték beszámításával figyelembevehető szakok:

szociológia, szociális munka, szociálpedagógia, társadalmi tanulmányok, bűnügyi igazgatási, igazságügyi igazgatási, rendészeti igazgatási, büntetés-végrehajtási nevelő alapképzési szak, jogász egységes, osztatlan mesterképzési szak.

Nem teljes kredit beszámítással figyelembevehető szakok:

a) A gyógypedagógia, pszichológia, kulturális antropológia, politológia, nemzetközi tanulmányok, igazgatásszervező és nemzetközi igazgatási alapképzési szakokon szerezett szakképzettség esetén a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási intézményben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 40 kredit az alábbiak szerint:

 • 20 kredit jogtudományi és igazgatási,
 • 20 kredit társadalomtudományi és pedagógiai (szociológia, politológia, pszichológia, gyógypedagógia)

ismeretkörökből.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább kettőben legalább 10-10 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 20 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

b) Azok az alap- vagy mesterfokozatot adó szakok, illetve a felsőoktatási törvény szerinti főiskolai vagy egyetemi szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad, ha a hallgatónak a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • jogtudományi és igazgatási ismeretek,
 • társadalomtudományi ismeretek: szociológia, társadalmi tanulmányok, politológia, pszichológia, kulturális antropológia;
 • szociális és pedagógiai ismeretek: szociális munka, szociálpedagógia, gyógypedagógia.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökből legalább kettőben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó, legfeljebb 30 kreditet a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint kell megszerezni.

Felvételi jelentkezés és vizsga

A felvételi eljárás díja 4000 Ft, amely csak intézményi csekken fizethető be, amit a felvételi behívóval együtt küldünk ki. Az eredeti feladóvevényt kéljük, hogy a vizsgára hozza magával.

A jelentkezési laphoz csatolni kell
 • a többletpontot igénylőknek a többletpont igazolására szolgáló okirat(ok) másolatát,
 • felsőfokú oklevél másolatát.

A felvételi vizsga szóbeli, amelynek tételeit a következő kötelező szakirodalom alapján állítjuk össze:

 • Robert K. Merton (2000) Társadalmi struktúra és anómia. Új Mandátum.
 • Lévai Miklós (1992) Kábítószer és bűnözés. KJK
 • Kerezsi Klára (1995) A védtelen gyermek. KJK
 • Nils Christie (1991) A fájdalom korlátai. Európa Könyvkiadó
 • Gönczöl Katalin (1991) Bűnös szegények. KJK
 • Freda Adler, G.O.W. Mueller, William S. Laufer (2000, 2002) Kriminológia. Osiris 1. fejezet (Áttekintés a kriminológiáról) és 3. fejezet (A kriminológiai irányzatok története)
A szóbeli vizsga értékelésénél a tételes ismereteken túl az alábbia készségeket vesszük figyelembe:
– etikai, jogállami és hatékonysági szempontoknak egyaránt megfelelő problémamegoldás képessége;
– segítő szakmákban szükséges objektivitás, diszkrimináció mentesség, tolerancia, humánum;
– megalapozott helyzetelemzés és probléma-felismerési képesség;
– szakmai és etikai normákhoz való alkalmazkodás;
– önálló szakmai álláspont kialakításának képessége;
– innovatív, rugalmas problémakezelés, kritikai attitűd.

A felvételi pontok számítása

Alappontok
 • szóbeli felvételi vizsga (max. 45 pont),
 • alapképzési/mesterképzési oklevél minősítése (max. 55 pont), az alábbiak szerint:
  • elégséges: 52 pont,
  • közepes: 53 pont,
  • jó: 54 pont,
  • jeles:55 pont.
Többletpontok
Legfeljebb 15 pont szerezhető az előnyben részesítésért járó pontokkal együtt.
 • Nyelvvizsga (max. 10 pont): Cl (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga angol, német, francia, spanyol vagy orosz nyelvből 8 pont, bármely más nyelvből 6 pont. Minden további Cl (korábban felsőfokú) komplex (korábban C típusú) nyelvvizsga további 2 pont, függetlenül attól, hogy milyen nyelvből van.
 • OTDK helyezés: 3 pont
 •  Előnyben részesítés (max. 2 pont)
  • gyermekgondozás: 1 pont
  • hátrányos helyzet: 1 pont
  • fogyatékosság: 2 pont.