Kriminológia MA

Kriminológia mesterképzés
az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán

galeria_egyetemter_1

Interdiszciplináris program és oktatói kar

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyarország legrégebbi folyamatosan működő, egyben legnagyobb egyeteme, amely az országban először – és eddig egyedüliként – biztosít kriminológusképzést. A mesterképzésnek az Állam- és Jogtudományi Kar ad otthont, amelynek három évszázados tradíciója és tekintélye biztosítja a jogtudományi oktatásban a vezető szerepet. A magas színvonalú elméleti és módszertani alapozó képzést a jogi kar és az ELTE más karainak neves oktatói biztosítják.

A kriminológia az 1960-as évek óta a jogászképzésben és a rendőrtisztképzésben kötelező tantárgy. A hazai jogi karok közül azonban önálló Kriminológia Tanszék kizárólag az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán van 1979 óta.

A Kriminológia MA átfogó interdiszciplináris ismereteket biztosít a kriminológia valamennyi részterületéről. Oktatóink az adott szakterületek kiemelkedő elméleti és gyakorlati képviselői. A képzésben a jogi kar tanszékeinek oktatói mellett a társkarok – elsősorban a Társadalomtudományi Kar – neves oktatói, illetve külső intézmények elismert kutatói, szakemberei is részt vesznek.

Gyakorlati és tudományos képzés

A kriminológus MA programon szakemberképzés folyik, amelynek során a hallgatók a munkaerőpiacon is konvertálható jogi és társadalomtudományi felkészültséget szereznek meg. Végzett hallgatóink jellemzően a bűnözéskontroll intézményeihez (bűnmegelőzés, pártfogó felügyelet, áldozatsegítés, büntetés-végrehajtás, stb.) kapcsolódó munkakörökben helyezkednek el. A tantárgyi struktúra kialakítása során ugyanakkor külön figyelmet kapott a doktori képzés iránt érdeklődők felkészítése, a kutatói kompetenciák fejlesztése és a doktori képzéshez szükséges előképzettség biztosítása is. A képzési program egészére jellemző multidiszciplináris szemlélet és a kriminológiai problémák többszempontú – jogi, szociológiai, szakmapolitikai és módszertani – megközelítése hozzásegíti a hallgatókat a szakmai és kutatói munkához szükséges reflexív gondolkodásmód és nyelvezet elsajátításához.

Tehetséggondozás

A Kriminológia MA program oktatói komoly gyakorlattal rendelkeznek a tehetséges hallgatók felkutatásában és mentorálásban. A Tanszéken több tudományos műhely és kiemelkedő színvonalú diákkör működik. Oktatóink és doktoranduszaink aktívan részt vesznek az érdeklődő hallgatók tudományos versenyekre, mindenekelőtt az OTDK-ra, illetve konferenciákra történő felkészítésében. Az aktív hallgatókat a Tanszék oktatói igyekeznek a Tanszékhez kötődő tudományos kutatásokba és gyakorlati munkákba is bevonni, illetve publikálási lehetőséget biztosítunk kari és szakmai kiadványokban.

A Tanszék oktatóinak intenzív nemzetközi kapcsolatait a mesterképzés szervezése során a nemzetközi egyetemközi viszonyok fejlesztésére is felhasználjuk. Külföldi tanulmányutakra és ösztöndíjakra jelenleg is több lehetőség áll a hallgatók rendelkezésére. Ebbe beletartozik a külföldi szakmai rendezvényeken való részvétel is, amelyre a legtehetségesebb hallgatókat ösztönözzük.

Képzési szint: MA
Szakképzettség neve: okleveles kriminológus
Munkarend: nappali
Finanszírozási forma: államilag támogatott vagy költségtérítéses
Képzési idő: 4 félév
Minimális létszám: 30

Karrierlehetőségek

A képzés olyan versenyképes szaktudást biztosít, amely konvertálható a munkaerőpiacon. A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet szerint 2017-től az alábbi feladatkörök tölthetőek be kriminológus végzettséggel:

adóeljárási feladatkör; adóhatósági járulék feladatkör; adóigazgatási feladatkör; pénzügyi nyomozói feladatkör; adóügyi csőd-, eljárási, felszámolási végrehajtási eljárás feladatkör; csődeljárási, felszámolási és végelszámolási feladatkör; hátralékkezelési és végrehajtási feladatkör; adóügyi ellenőrzési feladatkör; adóügyi előkészítő és adatszerzési feladatkör; adóügyi hatósági feladatkör; adóügyi tervezési feladatkör; anya- és gyermekvédelme szakmai (védőnői) felügyeleti feladatkör; állami bankfelügyeleti feladatkör; biztonságtechnikai feladatkör; családvédelmi szolgálat feladatkör; európai uniós feladatkör; felsőoktatási és tudományszervezési igazgatási feladatok; gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási feladatkör; gyógyszerellátási és kábítószerekkel kapcsolatos szakmai felügyeleti és irányítási, illetve hatósági feladatkör; kárpótlással összefüggő feladatkör; áldozatsegítési feladatkör; áldozatsegítő szakreferens/ügyintéző; pártfogó felügyelői feladatkör; képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatkör; közoktatási és szakképzési igazgatási feladatkör; központi közigazgatási szerv rendészeti, rendészettechnikai feladatköre; külügyi feladatkör; nemzetközi segélykoordinációs feladatkör; parlamenti és társadalmi kapcsolatok feladatkör; rendvédelmi (tűzvédelmi, polgári védelmi, rendészeti) feladatkör; sajtó- és tájékoztatási feladatkör; statisztikai elméleti, módszertani, fejlesztési feladatkör; statisztikai szervező, ellenőrző, tervező feladatkör; gazdaságstatisztikai munkaterület; társadalomstatisztikai munkaterület; statisztikai koordinátori feladatkör; statisztikai információs adatszolgáltató feladatkör; stratégiai feladatkör; szakképzések, átképzések makroszintű fejlesztésével, irányításával összefüggő feladatkör; szociálpolitikai, rehabilitációs és gyermekvédelmi feladatkör; titkársági és igazgatási feladatkör; vámigazgatási feladatkör; szerencsejáték ellenőrzési feladatkör; szerencsejáték hatósági feladatkör; kormányzati döntés-előkészítési feladatkör; családtámogatási ellátásokkal összefüggő feladatkör; arcképelemzési, kiértékelési tevékenységet támogató feladatkör.

Felvételizőknek »
Képzési terv»