Oktatók

Dr. Lévay Miklós tanszékvezető egyetemi tanár

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: Kriminológia Tanszék 314/a
levaym@ajk.elte.hu

tsz_krim_levaymiklosLévay Miklós 1980-ban végzett az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán. Egyetemi hallgatóként tagja és titkára volt a Kriminológiai Tudományos Diákkörnek. Diákköri munkájáért, amelynek meghatározó része fiatalkorú bűnelkövetők utógondozása volt, 1979-ben Hajnóczy Emlékérmet kapott. 1981 óta egyetemi oktató. 1981-2006 között a Miskolci Egyetem Állam-és Jogtudományi Karának volt az oktatója, 2000-2004 között a kar dékánja. A Miskolci Egyetemen végzett munkájáért 2004-ben Kiváló Oktató (a Miskolci Egyetemisták Szövetségének kitüntetése) és a Miskolci Egyetemért Érdemérem kitüntetést kapta. 2004. március 1-je óta dolgozik az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán, 2004. október 1-től a Kriminológiai Tanszék vezetője, 2011. szeptember 1–je óta a Kriminológia mesterszak szakfelelőse. 2012. szeptemberétől a Kriminológiai Tanszék részvételével is működő Doctorate in Cultural and Global Criminology (DCGC) c. nemzetközi doktori programban témavezető és a Management Board tagja. 2006. augusztus 1. és 2007. március 31. között az ELTE általános rektorhelyettese volt. 2013-ban az ELTE Állam-és Jogtudományi Kara Lippay Díj kitüntetésben részesítette. A hallgatók a Kriminológia mesterszak legjobb előadójának választották a 2015-2016-os tanév 2. félévében. 2014 februárjától a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogász Szakán (Kolozsvár) vendégprofesszor.
2014. április 21 . és 2016. április 21. között alkotmánybíró volt.
Az állam-és jogtudomány kandidátusa címet 1992-ben kapta meg a Kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései c. disszertációjáért. A disszertáción alapuló Kábítószerek és bűnözés c. könyve 1992-ben jelent meg a Közgazdasági és Jogi Könyvkiadónál. 1998-ban habilitált, 1998. július 1. óta egyetemi tanár.
Alapító tagja a Magyar Kriminológiai Társaságnak, korábban egy ideig főtitkár volt, jelenleg az elnökség tagja.
1997-2001 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjas volt, 1999-ben a tudományos diákköri tevékenységet támogató munkájáért Mestertanár kitüntetést és az ezzel járó Fáy András Díjat kapott. Témavezetésével 14-en szereztek PhD fokozatot.
Több alkalommal folytatott hosszabb ideig kutató munkát külföldi egyetemen, kutató intézetben. Ezek közül kiemelkedik az 1993 szeptembere és 1994 júniusa között az Amerikai Egyesült Államokban, a Rutgers University School of Crimnal Justice intézményében végzett kutató munkája az intézmény Library Fellowship-je révén. 2009-2012 között az Európai Kriminológiai Társaság (ESC) elnöke volt, jelenleg a Nemzetközi Kriminológia Társaság (ISC) elnökségének tagja. 2013-ban az ENSZ Főtitkára 5 évre kinevezte a Bűnmegelőzéssel és a Bűnözés Kontrolljával foglalkozó Európai ENSZ Intézet (HEUNI) Tanácsadó testület elnökévé.
Főbb kutatási területei a magyarországi bűnözés és kriminálpolitika alakulása a rendszerváltozást követően; a magyar kriminológia gondolkodás fejlődése; a fiatalkorúak igazságszolgáltatási rendszere; a büntető hatalom alkotmányossági kérdései; az életfogytig tartó szabadságvesztés; kábítószer-büntetőjog. Eddig közel 170 publikációja jelent meg.
Publikációk listája (mtmt)

Dr. Bárd Petra habil. egyetemi docens

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: Kriminológia Tanszék 314/b
petra.bard@ajk.elte.hu

ImageBárd Petra az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékének oktatója, 2014 októberétől egyetemi adjunktus, továbbá 2006-tól az Országos Kriminológiai Intézet kutatója, tudományos főmunkatárs, és egyben a Büntető Jogtudományok Osztályának osztályvezetője. Bárd Petra számos európai egyetem vendégoktatója, így EU alkotmányjogot, EU büntetőjogot és európai kriminálpolitikát oktat a budapesti Közép-európai Egyetemen, továbbá Bécsben, Belgrádban és Frankfurtban. Az említett témákat tárgyalja közel 140 publikációjában. Az elméleti tudás és annak gyakorlati hasznosulása mindig központi szerepet kapott szakmai tevékenysége során. Számos szakmai egyesület, hálózat, nemzetközi kutatási konzorcium tagja, és kutatócsoportok vezetője. Emberi jogi szakmai anyagok elkészítését és civil szervezetek vezető tisztségét rendszerint pro bono vállalja. Az Európai Parlament, a Régiók Bizottsága és az EU Alapjogi Ügynöksége rendszeresen felkéri a jogalkotást segítő szakmai anyagok elkészítésére. Az Európa Tanács HELP programjának magyar nemzeti fókuszpontja, így a gyakorlati szakemberek emberi jogi képzésének alakítója, a kurzusokon szervezôként és elôadóként aktívan részt vesz. 2008-ban a Közép-európai Egyetemen védte meg doktori disszertációját, amelyet az ELTE ÁJK 2010-ben honosított; majd 2016-ban szintén az ELTE ÁJK falai közt habilitált.
Ld. még http://people.ceu.edu/petra_bard
Publikációk listája (mtmt)

Dr. Borbíró Andrea egyetemi docens

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: Kriminológia Tanszék 330
borbiro@ajk.elte.hu

foto.jpgBorbíró Andrea az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd itt végezte doktori tanulmányait is. Doktori kutatásait Marie Curie ösztöndíjasként részben az Egyesült Királyságban végezte. A jogi egyetem mellett szociológiát tanult az ELTE Társadalomtudományi Karán. 2005 óta tanít a jogi karon. Tíz éven át vezető oktatóként szervezte a Kriminológia Tudományos Diákkört, számos nyertes OTDK versenyző felkészítését vezette. Részt vett a Kriminológia mesterszak tantervének kidolgozásában, ahol jelenleg a Kriminálpolitika, Elméleti kriminológia, Szakkriminológia, Bűnmegelőzés és a Kriminológiai kutatásmódszertan oktatója. 2017-ben a hallgatók a Kriminológia mesterképzés legjobb előadójának választották.  2010 és 2016 között alapítója és ELTE-koordinátora volt a Doctorate in Cultural and Global Criminology (DCGC) nemzetközi Erasmus Mundus doktori programnak. 2016-tól az ELTE ÁJK Doktori Iskola Kriminológia Doktori Programjának koordinátora és tantervi felelőse; a doktori iskolában kriminológiaelméletet és kutatásmódszertant oktat. 2014 éa 2016 között a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Jogász Szakán (Kolozsvár) vendégoktató volt.  Tagja az ELTE ÁJK oktatómentori hálózatának. 2004 és 2010 között rendszeres megbízott szakértője volt az Országos Bűnmegelőzési Bizottságnak, amelynek keretében bűnmegelőzési pályázatok bírálatát és monitorozását látta el. 2009 és 2012 között az Országos Kriminológiai Intézet tudományos munkatársa volt. Kutatási területe a kriminálpolitika, a bűnmegelőzés és a büntetések hatékonysága. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaság Elnökségének, a Nemzetközi Kriminológiai Társaságnak, illetve a Magyar Szociológiai Társaságnak. 2015-ben a Magyar Kriminológiai Társaság Vámbéry Rusztem kitüntetésének II., 2017-ben pedig I. fokozatát nyerte el.
Publikációk listája (mtmt)

Dr. Gönczöl Katalin professor emerita

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: Kriminológia Tanszék 314/b
gonczol@ajk.elte.hu

image1944-ben született Nagykőrösön. 1967-ben házasságot kötött Valki László nemzetközi jogásszal. 1968-ban az ELTE jogi karán szerzett diplomát, majd az akkor megalakult Kriminológia Tanszék tanársegéde, később adjunktusa lett. 1978-ban védte meg A visszaeső bűnelkövetők tipológiája című kandidátusi, 1989-ben pedig Bűnös szegények című akadémiai doktori disszertációját. 1979-ben nevezték ki egyetemi docensnek, 1990-ben egyetemi tanárnak. 1984-1995 között kriminálszociológiát is tanított az ELTE Szociálpolitikai Tanszéke gondozásában folyó szociálismunkás-képzésben. Kutatásainak középpontjában az erőszakos bűnözés, a bűnmegelőzés és a kriminálpolitika alakításának kérdései állnak. 1992-94-ben OKTK-kutatást vezetett. Öt könyvet és 220 tanulmányt – köztük 46-ot idegen nyelven – publikált. Számos nemzetközi konferencián vett részt előadóként. 1985-2014 között tagja volt a Nemzetközi Kriminológiai Társaság igazgató tanácsának; 1990-ben a társaság főtitkár-helyettesévé, majd elnökhelyettesévé választották. 1983-ben a Magyar Kriminológiai Társaság titkára lett, később a társaság főtitkává, majd elnökévé választották. 1995-2001 között az állampolgári jogok országgyűlési biztosa (ombudsman), 2002-2009 között az Igazságügyi (később Igazságügyi és Rendészeti) Minisztérium büntetőpolitika elvi kérdéseiért felelős miniszteri biztosa, utóbb szakállamtitkára volt. Szakmai irányításával készült el a pártfogó felügyelet reformja, a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája, valamint a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és kárenyhítéséről, továbbá a büntetőeljárásban alkalmazott mediációról szóló törvények koncepciója. 1985-1988 között a jogi kar oktatási dékánhelyettese, 2003-2014 között a doktori tanács elnöke volt. Részt vett a tanszék által 2014-ben megindított kriminológiai mester- és doktori képzés előkészítésében és szervezésében. 2014 óta professor emeritusként vesz részt az oktatásában. 2000-ben az akkori Magyar Hírlap az Év emberének választotta. 2001-ben UNICEF-díjat, 2002-ben MSZOSZ-díjat és Demény Pál Emlékérmet kapott. 2002-ben a Magyar Köztársaság Középkeresztje kitüntetésben részesítették. 2004-ben Londonban egy brit kollégájával megosztva kitüntették A polgárbarát igazságszolgáltatásért elnevezésű nemzetközi díjjal. 2004-ben Budapest díszpolgára lett, 2005-ben Nagy Imre Érdemrenddel tüntették ki.
Publikációk listája (mtmt

Dr. Inzelt Éva egyetemi adjunktus

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: inzelteva@ajk.elte.hu

Inzelt Éva

Dr. Inzelt Éva egyetemi adjunktus az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kriminológiai Tanszékén. Tudományos fokozatát 2015-ben szerezte meg. PhD-jének címe: „Korrupció fehérgallérral vagy anélkül. A fehérgalléros bűnözés változó tartalma és formái”, témavezetője Prof. Dr. Lévay Miklós. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Vezető-és Továbbképzési Intézet oktatója. Számos hazai és külföldi konferencia előadója. Az Európai Kriminológiai Társaság 2017-ben az Elnökségi tagjai közé választotta.

2009 – 2010-ben koordinátora az első hazai kriminológia mesterképzési program akkreditációjának az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán. 2009 és 2016 között aMagyar Kriminológiai Társaság titkára. 2014 óta a Vermes Miklós Alapítvány a Magyar Kriminológiáért szervezet szakmai igazgatója.

Több alkalommal nyert el vendégoktatói vagy vendégkutatói státuszt, például 2010-2011 Helsinkibe az ENSZ Európai Bűnmegelőzési és Bűnözéskontroll Intézetében, UN European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI).

2008-2017 között külső szakértőként dolgozott a Belügyminisztérium, Nemzeti Bűnmegelőzési Tanácsnál (korábban: Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium), ahol bűnmegelőzési pályázatok bírált és ellenőrzött.

Fontos számára a tehetséggondozás, így 2013 óta a Bibó István Szakkollégium Büntető Tudományok műhelyének vezetője. 2016-tól pedig vállalta a Joghallgatók Önképző Szervezete Büntetőjogi Tagozat vezetői feladatainak ellátását.

Kutatási tevékenysége igen sokszínű 2012-2014 között az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatásával a ’Korrupciós bűncselekmények a büntető igazságszolgáltatás tükrében’ című projektben dolgozott, 2012-bena Transparency International Magyarország szervezésében „A lobbizás szabályozását” kutatta. 2010-2011-benMagyar Ösztöndíj Bizottság és a Centre for International Mobility of Finland (CIMO) támogatásával a „Corruption in Hungary from the viewpoint of Finnish investors” projektet valósította meg.

Jelenleg a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott kétéves „A vállalati bűnözés jellemzőinek megértése: elméleti megfontolások és empirikus kutatás eredményei alapján” című kutatás vezetője.

Az alternatív vitarendezéssel 2009 óta foglalkozik, ez évben végzett egy családjogi mediációs képzést a Kapcsolat Alapítványnál. Érdeklődik a büntető ügyekben alkalmazott közvetítői tevékenység iránt. Oktatott a Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara Mediátorakadémia gazdasági mediátor képzésén. Részt vett a Partners Hungary Alapítvány informális munkacsoportjának tevékenységébe, amely egy szakmai ajánlást fogalmazott meg a gyermek válási mediációba történő bevonásával kapcsolatban.2012 óta a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Mediációs Versenyére készíti fel az ELTE csapatát, amellyel eddigi legnagyobb sikerük 2019-ben érték el, ahol a rangos 65 egyetemet tömörítő nemzetközi mezőnyben a 6. helyen végeztek. Számos előadást tartott és kerekasztal-beszélgetést szervezett az alternatív vitarendezés témakörében Magyarországon és külföldön.

Dr. Podoletz Léna egyetemi tanársegéd

Dr. Vig Dávid egyetemi adjunktus

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: vig.david@ajk.elte.hu

 Vig Dávid 2008-ban az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, majd itt végezte doktori tanulmányait is. „Korlátlan Fájdalom? – a Bebörtönzés kirekesztő hatásai a semlegesítésben és azon túl” című doktori értekezését 2014-ben védte meg summa cum laude minősítéssel. Egyetemi hallgatóként tagja és titkára volt a Kriminológiai Tudományos Diákkörnek, a Pártfogói Csoportnak, valamint szervezője volt a Börtön Körnek. Diákköri munkájáért, amelynek meghatározó része fiatalkorú bűnelkövetők utógondozása volt, 2007-ben Hajnóczy Emlékérmet kapott. 2007-ben az OTDK-n a fogvatartottak választójogával foglalkozó pályamunkájával második helyezést ért el. A jogi tanulmányai mellett a Budapesti Corvinus Egyetem nemzetközi tanulmányok szakán szerzett diplomát. A jogászképzésben 2008 óta oktat kriminológiát, pönológiát, majd később büntetőpolitikát és társvezetője a karon működő Pártfogói Csoportnak.A Kriminológia mesterszak oktatójaként a Büntetés-végrehajtási jog, Pönológia, Szakkriminológia, valamint a Társadalom és Nemek tárgyak oktatásában vesz részt. 2016 óta a Doctorate in Cultural and Global Criminology (DCGC)ELTE-koordinátora és aktívan részt vesz a hallgatók felkészítésében a Common Study Program kritikai kriminológiai konferenciáira. 2016 és 2018 között a DCGC akadémiai boardjának (ABoS) volt a vezetője. Tagja az ELTE ÁJK oktatómentori hálózatának, 2015 és 2017 között a kriminológus Orientációs Napok főszervezője volt. 2008 és 2011 között az Országos Kriminológiai Intézetkutatója volt. Kutatásaiban a korrupció jelenségével, a korrupció megelőzésének lehetőségeivel, kriminálpolitikai és pönológiai kérdésekkel, valamint az emberi jogok érvényesülésével foglalkozott a büntetés-végrehajtásban. 2011 és 2016 között az OSF Emberi Jogi Programja büntetőeljárási és büntetés-végrehajtási kérdésekkel foglalkozó csoportjánakvolt a munkatársa és a terhelti jogokkal, a szabadsághoz és személyi biztonsághoz való jog, valamint a kínzás tilalma érvényesülésével foglalkozott. 2016-2017-ben a berlini Freie Universitaet-enoktatott és kutatott posztdoktori ösztöndíjaként. 2017 nyara óta a Magyar Helsinki Bizottság programvezetője, munkája során rendészeti, büntetés végrehajtási kérdésekkel, valamint a terhelti jogok és a jogállamiság érvényesülésével foglalkozik. Tagja a Magyar Kriminológiai Társaság Elnökségének, amelynek korábban titkára volt.

Publikációk listája (mtmt)

Dr. Virág György egyetemi adjunktus

Fogadóóra: előre egyeztetett időpontban
Elérhetőség: Kriminológia Tanszék
virag.gyorgy@ajk.elte.hu
virag@okri.hu

imageAz Országos Kriminológiai Intézet kutatója, 2006 és 2012 között az Intézett igazgatója, jelenleg igazgatóhelyettese. Egyetemi adjunktusként 2011 óta oktat a tanszéken, elsősorban erőszakos bűnözéssel, szexuális erőszakkal, családon belüli erőszakkal és áldozatvédelemmel kapcsolatos témákban. A kriminológia mesterszakon a kriminálpszichológia tárgy oktatója és tantárgyfelelőse. Közel harminc éve folytat pszichológiai tanácsadási és pszichoterápiás tevékenységet. Dolgozott a Baracskai Börtön és Fogház gyógyító-nevelő csoportjában, a Szent Rókus Kórház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályán, Londonban a Parkside Clinic és a The Inner City Centre rendelőjében, valamint magán praxisban. Egyik alapítója volt az ESZTER Alapítványnak és 1994-től vezetője az alapítvány pszichoterápiás rendelőjének. A Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja, elnökhelyettese, jelenleg elnökségi tagja. 1984-ben jogi (bírói-ügyészi), 1995-ben klinikai szakpszichológusi szakvizsgát tett, Ph.D disszertációját a Miskolci Egyetemen védte meg 2001-ben. Egyéni és csoport pszichoterápiás tanulmányokat Budapesten és Londonban végzett 1987 és 1997 között.
ld. még: http://www.okri.hu/index.php/2-uncategorised/63-virag-gyorgy
Publikációk listája (mtmt)