Képzési terv

Kriminológus MA
Képzési terv

A hallgatók az alapozó tárgyaktól elindulva ismerik meg a kriminológia részterületeit, a kötelezően és szabadon választható tárgyak ugyanakkor lehetőséget biztosítanak arra, hogy minden hallgató érdeklődésének megfelelően válassza ki képzésének súlypontját.

Startup Stock Photos

Alapozó modulok

Az első félév alapozó tárgyai a négy fő ismeretkör – kriminológiai ismeretek, bűnözéskontroll, módszertan és jogi ismeretek – alapvető ismeretanyagával foglalkoznak. A hallgatók ennek keretében megismerkednek

  • a kriminológiai elmélettörténettel,
  • a bűnözés és a bűnelkövetői magatartás kortárs magyarázataival,
  • a kriminálpolitika alapfogalmaival és történeti-társadalmi összefüggéseivel,
  • a kriminológiai megismerés alapvető módszereivel és szabályaival,
  • a büntetőjog és alkotmányjog alapjaival.

Az alapozó modulok elsajátítása elengedhetetlen feltétel a képzés további moduljaihoz, ezért a kreditkötelezettség az első félévben valamennyi hallgató számára azonos.

Szakmai törzsanyag

A 2., 3. és 4. félév szakmai törzsanyaga az alapozó tárgyakra építve nyújt széleskörű kriminológiai, büntetőpolitikai, módszertani és jogi ismereteket olyan témákon keresztül, mint az egyes bűncselekmény-típusok kriminológiája, a viktimológia, a fiatalkori bűnözés, a bűnözés társadalmi reprodukciója, a rendészet, a bűnmegelőzés, vagy a mediáció.

Kötelezően választható (szakmai alternatív) tárgyak

A szakmai alternatív tárgyak a 2-4. félévekben, a szakmai törzsanyaghoz szervesen kapcsolódva nyújtanak lehetőséget a megszerzett szakismeretek elmélyítésére és specializált kriminológiai területek megismerésére.

Szabadon választható alternatív tárgyak

Az első félévtől szabadon választható tárgyak kifejezetten a hallgatók érdeklődési körének megfelelő ismeretanyag elmélyítésére szolgálnak. A szabadon választható alternatív tárgyak széles tárgykínálatában találkozhatnak a hallgatók például a média és a bűnözés összefüggéseivel, a migráció problémáival, a börtönszociológiával, vagy a gazdasági és szervezett bűnözéssel.

Szakmai gyakorlat

A 200 órás szakmai gyakorlat célja, hogy a hallgatók közvetlen tapasztalatot szerezzenek a bűnözéskontroll mindennapi működéséről. A szakmai gyakorlat helyszíne lehet minden olyan állami, önkormányzati vagy nem állami (NGO) hatóság, intézmény vagy szervezet, amely bűnözéskontroll feladatokat lát el. Az intézmény döntése alapján a gyakorlat legfeljebb 50%-a teljesíthető a hallgató saját munkahelyén is.

Tantervi háló

A Kriminológus Mesterképzés képzési anyaga négy nagy panelbe – a kriminológiai, a kriminálpolitikai, a jogtudományi és a módszertani panelbe – rendeződik. Az egyes paneleken belül a kötelező (alapozó és szakmai törzsanyag) tárgyakon túl a hallgatók érdeklődésüknek megfelelően a kötelezően vagy fakultatívan választható tárgyakkal mélyíthetik el ismereteiket.

ALAPOZÓ ISMERETKÖRÖK | 19-25 kredit

KRIMINOLÓGIA
PANEL

Az elméleti kriminológia alapproblémái

KRIMINÁL-
POLITIKA PANEL

Kriminálpolitika

MÓDSZERTAN
PANEL

Kutatási módszerek a társadalomtudományokban
Társadalom- és kriminálstatisztika

SZAKMAI TÖRZSANYAG | 45-55 kredit

KRIMINOLÓGIA
PANEL

Szakkriminológia
A bűnözés társadalmi reprodukciója
Kriminálpszichológia

KRIMINÁL-
POLITIKA
PANEL

Rendészeti alapismeretek
Szociálpolitika
Pönológia
Egyenlő bánásmód és diszrimináció
Helyreállító igazságszolgáltatás és mediáció

JOGTUDOMÁNYI
PANEL

Büntetőjog
Alkotmányjogi és emberi jogi alapismeretek
Büntető eljárás és a büntető igazságszolgáltatás szociológiája
Közigazgatási és szabálysértési ismeretek
Büntetőjogi szankciórendszerés büntetéskiszabás
Büntetés-végrehajtási jog
Gyermekvédelmi és gyámügyi ismeretek
Adatvédelem és információszabadság

MÓDSZERTAN
PANEL

Kutatási módszerek a kriminológiában

SZAKMAI ALTERNATÍV TÁRGYAK | 12-34 kredit

KRIMINOLÓGIA
PANEL

Antiszociális magatartások, a deviancia szociológiája
Alkoholfogyasztás, kábítószer-probléma és bűnözés
Bűnözés, média, kommunikáció
Családszociológia
Kisebbségszociológia
Fiatalkori bűnözés és fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatása

KRIMINÁL-
POLITIKA
PANEL

Pártfogó felügyelet és közérdekű munka
Bűnmegelőzés
Áldozatsegítés

SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK | min. 10 kredit

KRIMINOLÓGIA
PANEL

Erőszakos bűnözés és családon belüli erőszak
Gazdasági, korrupciós és szervezett bűnözés
Migrációelmélet
Társadalom és nemek

KRIMINÁL-POLITIKA
PANEL

Büntetés-végrehajtás történet
Börtönszociológia
Nemzetközi terrorizmus

MÓDSZERTAN
PANEL

SPSS
Kvalitatív módszerek a kriminológiában